Coöperatie

Er is bewust gekozen voor de coöperatievorm. De gegevens, waarop de benchmark jaarlijks wordt gebaseerd, zijn daarmee van en beschikbaar voor alle leden van de coöperatie. Reeds bij oprichting werd Paul Frissen geciteerd, die in Intermediair van 6 juni 2002 schreef: ‘Wil je het succes van de Rabobank verklaren, dan moet je bij die coöperatieve structuur zijn. Nog maar weinigen beseffen hoe eigentijds en postmodern die is.’ Elf jaar later zouden dezelfde woorden geschreven kunnen zijn. Wezenlijk daarbij was - en is - dat de leden informatie actief delen: een samenwerkingsverband waarbij brengen en halen de rode draad vormen.

NFC Index van start

28 november 2002 ging NFC Index feitelijk van start met de eerste 20 leden. Initiatiefnemers van het eerste uur waren Ernst &Young sector Bouw en Onroerend Goed en DTZ Zadelhof, daarbij actief gesteund door de Rijksgebouwendienst en het interdepartementaal overleg Facilitair Directeuren bij de Rijksoverheid. Expliciet werd al van meet af aan beoogd een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het vakgebied en de verdere professionalisering van facility management, door het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens in één centrale databank en hier gegevens uit te destilleren ten behoeve van de leden. Door een openbare jaarlijkse publicatie van de NFC Index, door onderwijs en onderzoek naar facilitaire kosten te stimuleren en marktpartijen te certificeren die onderzoek verrichten en gegevens aanleveren conform de richtlijnen van de coöperatie, en door het actief ondersteunen van het initiatief om te komen tot een Europese Norm. Bestuursleden van het eerste uur waren Rinus Vader (NS, voorzitter), Frits-Jan Edelijn (Shell), Leo van der Horst (Rijksoverheid), Werner Toele (Gemeente Amsterdam) en Hans Bloemen (Ahold).

Ontwikkeling NFC Index

Op dit moment bestaat de coöperatie uit meer dan 130 leden, statutair gerubriceerd naar bedrijven en overheden die de faciliteiten inzetten voor eigen gebruik (gebruikersleden), bedrijven die over faciliteiten adviseren (adviseursleden) en bedrijven die faciliteiten integraal aanbieden (maincontractorleden). De leden van de coöperatie participeren veelal in de NFC Kringen. Dat zijn platforms waarin jaarlijks op basis van individueel gecollectioneerde data benchmarks worden opgeleverd, besproken en geanalyseerd en gemeenschappelijke actuele onderwerpen worden besproken. Rond 2009 zijn twee ontwikkelingen in gang gezet. Enerzijds is besloten tot het duiden van de context van de kosten en anderzijds wordt invulling gegeven aan de wens van andere  sectoren om te komen tot een index. Het eerste leidde tot betekenisvolle facilitaire referenties die de kosten nader duiden (kosten in relatie tot de serviceniveaus) Voor deze relatie is in samenwerking met adviseursleden een standaard ontwikkeld voor de Nederlandse markt die één-op-één zijn overgenomen in de Europese richtlijn voor benchmarking (EN 15221-7). Het tweede heeft geleid tot een NFC Index voor de onderwijssector (ROC’s, hogescholen en universiteiten).

De introductie van Europese normen voor facility management zullen de betekenis van pan-Europese referenties doen toenemen. Het bestuur van NFC Index is bij deze ontwikkelingen van voor haar database cruciale keuzes nauw betrokken geweest en heeft hier dan ook haar infrastructuur reeds op ingericht. Inmiddels is een set normen voor facility management ontwikkeld die de Nederlandse normen en richtlijnen vervangen. Deze set is in Nederland van kracht onder de naam NEN-EN 15221. 
 

Nieuwe doelstellingen NFC Index

Sinds 2015 heeft NFC Index strategische keuzes gemaakt voor de komende jaren.

Vanuit de visie:

 

Onafhankelijke autoriteit op het gebied van het duiden van facilitaire prestaties. Door publicaties op basis van data, verkregen door benchmarks (via gebruiker en adviseursleden) volgens methodieken van NFC Index. Deze benchmarks zijn een portaal tot verwonderen, leren, ontwikkelen en onderzoeken.

 

wil zij de focus leggen op deze doelstellingen:

  1. Publicaties en kengetallen (relatie kosten en serviceniveaus) in de verschillende sectoren (Kantoren, Onderwijs)
  2. Ontwikkelen en implementeren van Standaarden/methodieken voor de gebruiker en adviseursleden

Publicaties

In de sectoren Kantoren en Onderwijs zal de relatie tussen kosten en serviceniveaus zichtbaar gemaakt worden in de Indices en bijbehorende jaarberichten. Voor leden betekent dit een verdieping van de Indices in facilitaire kengetallen volgens de NEN-EN 15221.

Dit vertaalt zich de komende jaren in de volgende speerpunten:

  • groei door differentiëren lidmaatschap (basis lid en premium lid)
  • kennis borgen in bestuur
  • groei door uitbouwen netwerkrelaties met adviseurs
  • groei door intensiveren van netwerkrelaties met maincontractors

Methoden en Standaarden

Voor de gebruikers- en adviseursleden wil de NFC Index gedragen methodieken en normeringen toepassen. Dit doet zij door:

  • certificeren en auditen
  • borgen en implementeren van methoden en technieken
  • verankering van de relevante kennis in haar bestuur