Coöperatie

Er is destijds bewust gekozen voor de coöperatievorm. De gegevens, waarop de benchmark jaarlijks werden gebaseerd, waren daarmee van en beschikbaar voor alle leden van de coöperatie. Reeds bij oprichting werd Paul Frissen geciteerd, die in Intermediair van 6 juni 2002 schreef: ‘Wil je het succes van de Rabobank verklaren, dan moet je bij die coöperatieve structuur zijn. Wezenlijk daarbij was dat de leden informatie actief delen: een samenwerkingsverband waarbij brengen en halen de rode draad vormen.

NFC Index van start

28 november 2002 ging NFC Index feitelijk van start met de eerste 20 leden. Initiatiefnemers van het eerste uur waren Ernst &Young sector Bouw en Onroerend Goed en DTZ Zadelhof, daarbij actief gesteund door de Rijksgebouwendienst en het interdepartementaal overleg Facilitair Directeuren bij de Rijksoverheid. Expliciet werd al van meet af aan beoogd een bijdrage te leveren aan de kwaliteitsverbetering van het vakgebied en de verdere professionalisering van facility management, door het verzamelen van gestandaardiseerde gegevens in één centrale databank en hier gegevens uit te destilleren ten behoeve van de leden. Door een openbare jaarlijkse publicatie van de NFC Index, door onderwijs en onderzoek naar facilitaire kosten te stimuleren en marktpartijen te certificeren die onderzoek verrichten en gegevens aanleveren conform de richtlijnen van de coöperatie, en door het actief ondersteunen van het initiatief om te komen tot een Europese Norm. Bestuursleden van het eerste uur waren Rinus Vader (NS, voorzitter), Frits-Jan Edelijn (Shell), Leo van der Horst (Rijksoverheid), Werner Toele (Gemeente Amsterdam) en Hans Bloemen (Ahold).

Ontwikkeling NFC Index

In 2017 bestond de coöperatie uit meer dan 100 leden, statutair gerubriceerd naar bedrijven en overheden die de faciliteiten inzetten voor eigen gebruik (gebruikersleden), bedrijven die over faciliteiten adviseren (adviseursleden) en bedrijven die faciliteiten integraal aanbieden (maincontractorleden). De leden van de coöperatie participeren veelal in de NFC Kringen. Dat zijn platforms waarin jaarlijks op basis van individueel gecollectioneerde data benchmarks worden opgeleverd, besproken en geanalyseerd en gemeenschappelijke actuele onderwerpen worden besproken. Rond 2009 zijn twee ontwikkelingen in gang gezet. Enerzijds is besloten tot het duiden van de context van de kosten en anderzijds werd invulling gegeven aan de wens van andere sectoren om te komen tot een index. Het eerste leidde tot betekenisvolle facilitaire referenties die de kosten nader duiden (kosten in relatie tot de serviceniveaus) Voor deze relatie is in samenwerking met adviseursleden een standaard ontwikkeld voor de Nederlandse markt die één-op-één zijn overgenomen in de Europese richtlijn voor benchmarking (EN 15221-7). Het tweede heeft geleid tot een NFC Index voor de onderwijssector (ROC’s, hogescholen en universiteiten).
De introductie van Europese normen voor facility management deed de betekenis van pan-Europese referenties toenemen. Het bestuur van NFC Index is bij deze ontwikkelingen van voor haar database cruciale keuzes nauw betrokken geweest. Inmiddels is een set normen voor facility management ontwikkeld die de Nederlandse normen en richtlijnen vervangen. Deze set is in Nederland van kracht onder de naam NEN-EN 15221. 

Doelstellingen NFC Index

Gedurende de afgelopen jaren heeft NFC Index strategische keuzes gemaakt.
Vanuit de visie:
Onafhankelijke autoriteit op het gebied van het duiden van facilitaire prestaties. Door publicaties op basis van data, verkregen door benchmarks (via gebruiker en adviseursleden) volgens methodieken van NFC Index. Deze benchmarks zijn een portaal tot verwonderen, leren, ontwikkelen en onderzoeken.
Heeft zij de focus gelegd op de doelstellingen: Publicaties en kengetallen (relatie kosten en serviceniveaus) in de verschillende sectoren (Kantoren, Onderwijs) en het ontwikkelen en implementeren van Standaarden/methodieken voor de gebruiker en adviseursleden

Publicaties

In de sectoren Kantoren en Onderwijs is de relatie tussen kosten en serviceniveaus zichtbaar gemaakt in de Indices en bijbehorende jaarberichten. Voor leden betekent dit een verdieping van de Indices in facilitaire kengetallen volgens de NEN-EN 15221.
Dit vertaalde zich in de volgende speerpunten: groei door differentiëren lidmaatschap (basis lid en premium lid) en groei door uitbouwen netwerkrelaties met adviseurs en als laatste groei door intensiveren van netwerkrelaties met maincontractors

Methoden en Standaarden

Voor de gebruikers- en adviseursleden zijn gedragen methodieken en normeringen van toepassing. Dit door het certificeren en auditen en het borgen en implementeren van methoden en technieken

Samengaan met Facility Management Nederland

In de ALV van 22 juni 2017 heeft het bestuur van NFC Index haar leden geïnformeerd over de kansen die zij zag in een intensieve samenwerking met FMN. Beide organisaties vertegenwoordigen leden in het facilitaire domein en streven naar kennisontwikkeling, waardoor zij complementair aan elkaar zijn.
Vervolgens is onderzoek verricht naar mogelijke samenwerkingsvormen. Uit dit onderzoek concludeerden beide besturen dat een fusie de beste kansen zou geven op een duurzame samenwerking, de doorontwikkeling van onafhankelijke benchmarkinstrumenten en daarmee een duidelijke waardepropositie voor de bestaande en toekomstige leden. Bovendien konden beide organisaties hiermee op kosten besparen wat ten goede komt aan de leden en de verdere professionalisering van NFC Index en FMN.


Een fusie tussen NFC Index en FMN was slechts mogelijk indien zij eenzelfde rechtspersoon zijn. Aangezien Netherlands Facility Costs Index Coöperatie een coöperatie was, diende deze eerst omgezet te worden in een vereniging, waarna zij later kon fuseren met Vereniging Facility Management Nederland. Hiervoor is op 19 september 2017 een besluit tot omzetting en statutenwijziging genomen. Dit betekende dat de coöperatie zich ging omzetten in een vereniging en de voorbereidingen voor een fusie konden worden voortgezet. De Algemene Ledenvergaderingen van FMN en NFC Index hebben op respectievelijk 22 en 23 november 2017 ingestemd met de voorstellen van beide besturen om met ingang van 1 januari 2018 te fuseren.


NFC Index en FMN zijn na deze fusie als vereniging samen verder gegaan als FMN. Leden van NFC Index zijn door de fusie lid geworden van FMN. FMN-leden hebben de mogelijkheid gekregen om deel te nemen aan de benchmark- en kengetallenactiviteiten van NFC Index. Deze activiteiten blijven binnen FMN onder de naam NFC Index voortbestaan.